Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ của FTEC

1. Chức năng:  Tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ chuyên ngành để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phát triển, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực Sinh học, Dược phẩm, Thực phẩm và Môi trường; Ứng dụng công nghệ thông tin, Thiết lập website, Trang thông tin điện tử và phần mềm ứng dụng chuyên ngành.

2. Nhiệm vụ: 

Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng các đề tài, dự án, công nghệ thuộc lĩnh vực thực phẩm và môi trường.

Dịch vụ Khoa học và công nghệ: 
- Triển khai sản xuất, tư vấn, phản biện và giám định; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, truyền thông; 
- Ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập website, trang thông tin điện tử và phần mềm ứng dụng chuyên ngành; 
- Tham gia đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Thực phẩm và Môi trường;
- Hợp tác, liên kết với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

Ftec
 

 Thiết kế và vận hành: Gamma NT
  • Đang truy cập: 1 , Tổng truy cập: 316522
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter